Expertise

Ben je op zoek naar de juiste expertise binnen letselschade?


Dan ben je bij Schade Counseling aan het juiste adres.

Schade Counseling beschikt over een groot netwerk van letselschadespecialisten, werkzaam in de verschillende disciplines: keuringsartsen, juristen, arbeidsdeskundigen en andere gespecialiseerde belangenbehartigers: jouw belangenbehartigers!

Onderstaand een willekeurige rangschikking van de expertise waarover we beschikken!

De laatste jaren wordt het begrip 'in de baas zijn tijd' ruim uitgelegd. Er worden zware eisen gesteld aan werkgevers om hun werknemers zo tegen allerlei mogelijke risico’s te beschermen.  Schiet de werkgever daarin tekort dan heb je recht op schadevergoeding. Dit is wettelijk geregeld.

Wanneer je tijdens het uitoefenen van je werk letselschade oploopt spreken we van een bedrijfsongeval. Aan het uitvoeren van werkzaamheden voor een werkgever zijn risico’s verbonden. Soms zijn deze gering, bijvoorbeeld bij kantoorwerk en werken in een winkel. Bij zwaarder (lichamelijk) werk, werken met gevaarlijke stoffen of in een gevaarlijke omgeving zijn deze risico’s al gauw een stuk groter. Denk maar aan werken in de bouw, schilderwerk, installatiewerk etc.

De werkgever is verantwoordelijk voor schoon en veilig materiaal waarmee je werkt en het geven van degelijke instructies. Kan een werkgever niet bewijzen dat hij wel degelijk voldoende zorg heeft besteed aan de veiligheid? Dan is hij aansprakelijk en moet hij een schadevergoeding voldoen. Daarnaast is ook van belang dat de schade niet door uw eigen roekeloos gedrag moet zijn ontstaan. Om recht te hebben op een schadevergoeding moet uiteraard wel bewezen worden dat je daadwerkelijk schade hebt geleden én dat dit is ontstaan tijdens het uitoefenen van je werk.

Uitkering uit ongevallenverzekering

Het is ook mogelijk dat je aanspraak maakt op een uitkering uit een ongevallenverzekering als je die zelf hebt afgesloten of als een ander dat voor jou heeft gedaan, zoals een school of jouw werkgever. Een ongevallenverzekering keert een bepaalde som uit indien sprake is van enig blijvend letsel door een ongeval ook al is dit ongeval door eigen schuld ontstaan.

Hoe kunnen wij jou hierbij helpen?

Wanneer je betrokken raakt bij een bedrijfsongeval dan kan dat grote gevolgen voor jou hebben op materieel en immaterieel gebied. Onze letselschadeadvocaten staan voor jou klaar om jou persoonlijk te adviseren en indien noodzakelijk juridische bijstand te verlenen.

Heb jij recht op schadevergoeding of een uitkering?

Wil je weten of je in aanmerking komt voor vergoeding van de schade of voor een uitkering uit een ongevallenverzekering? Neem dan contact op met Schade Counseling!

Helaas komt het regelmatig voor dat een werknemer lichamelijke klachten krijgt door het uitoefenen van zijn of haar beroep. Het is niet altijd direct duidelijk of de werkgever voor deze beroepsziekte verantwoordelijk is. Veelal ontstaat een beroepsziekte door een combinatie van factoren maar indien aannemelijk gemaakt kan worden dat de werksituatie van een slachtoffer een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van deze aandoening, kan de werkgever aansprakelijk worden gehouden voor de vergoeding van de schade van het slachtoffer.

Onderstaande situaties vallen onder beroepsziekte:

 • Repetitive Strain Injury (RSI)
 • Asbestose
 • Organisch Psychosyndroom (OPS)

Hoe kan Schade Counseling jou helpen?

Heb je klachten die aantoonbaar veroorzaakt worden door de werksituatie, neem dan contact met ons op. Wij staan voor je klaar om jou persoonlijk te adviseren en indien noodzakelijk juridische bijstand te verlenen. Zie ook www.beroepsziekten.nl

Heb je recht op een vergoeding?

Neem contact op met één van onze specialisten op dit rechtsgebied. Zij ondersteunen jou graag met juridisch advies.

Het is zeer belangrijk dat jij juridisch goed ondersteund wordt wanneer je te maken krijgt met een geweldsmisdrijf. De door jou geleden schade (zowel lichamelijk als psychisch) dient vergoed te worden.

Onderstaande situaties vallen onder geweldsmisdrijven:

 • lichamelijke mishandeling
 • diefstal met geweld
 • bedreiging met een wapen
 • seksueel geweld

Schadevergoeding

Ondanks het feit dat de dader van een geweldsmisdrijf misschien tegen aansprakelijkheid verzekerd is, zullen de meeste verzekeraars de schade van opzettelijk gepleegde feiten niet willen vergoeden. De meeste polissen bieden hier geen dekking meer voor. Vaak biedt het Schadefonds Geweldsmisdrijven een tegemoetkoming in de schade.

Hoe kunnen wij jou helpen?

De letselschadeadvocaat helpt je om jouw claim bij het Schadefonds in te dienen. Soms zal de dader zelf moeten worden aangesproken tot schadevergoeding. Bij eenvoudige zaken (zoals kapotte goederen en een gering smartengeld) zou, als de dader strafrechtelijk wordt vervolgd, de strafrechter kunnen oordelen over jouw vordering. Wanneer er met de dader geen overeenstemming wordt bereikt over de betaling van de schade, is het mogelijk een procedure op te starten bij de burgerlijke rechter.

Heb jij recht op schadevergoeding of wil je een procedure starten?

Neem contact op met één van onderstaande specialisten op dit rechtsgebied.

Wanneer door een medische hulpverlener een fout wordt gemaakt bij een diagnose of behandeling, kan er schade voor de patiënt ontstaan. Bij een fout door een medische hulpverlener wordt er een verschil gemaakt tussen een ‘gewone complicatie’ (die voor risico van de patiënt blijft) en een medische fout. Een medische behandeling is er op gericht om je beter te maken en je genezing te bevorderen. Het komt helaas ook voor dat er als gevolg van een medische behandeling juist letselschade ontstaat in de vorm van lichamelijke en geestelijke schade. Dit kan worden veroorzaakt door:

 • Het niet (tijdig) stellen van de juiste diagnose
 • Een (deels) verkeerde of niet volledig uitgevoerde behandeling
 • Bij vergissing verkeerde medicijnen toedienen en te late doorverwijzing naar (andere) specialisten
 • Het niet verstrekken van juiste informatie, goede voorlichting en duidelijke uitleg

Een praktijkvoorbeeld:

Na het krijgen van een derde kind wordt mevrouw X door de gynaecoloog gesteriliseerd. Desondanks raakt zij toch weer zwanger. De sterilisatie blijkt niet goed te zijn verricht. De arts is hiervoor aansprakelijk en dient de schade van mevrouw X te voldoen, waaronder de kosten van opvoeding en verzorging van het kind.

Hoe kunnen wij jou helpen?

Als je te maken krijgt met een medische fout dan kan dat enorme gevolgen hebben voor jou en jouw dagelijkse bezigheden. Onze letselschadeadvocaten staan voor je klaar om jou persoonlijk te adviseren en indien noodzakelijk juridische bijstand te verlenen.

Een letselschadeadvocaat moet vaak een medisch adviseur inschakelen om de medische aspecten van een letsel goed in kaart te brengen en te beoordelen. Wij werken daarom samen met mr. drs. H.H. Stad. Hij is naast onze medisch adviseur ook advocaat, waardoor hij goed is in de juridische `vertaling’ van de medische situatie.

Heb jij recht op schadevergoeding of wil je een procedure starten?

Ervaar jij ook financiële of psychische gevolgen van een medische fout?

Op de gemeente rust een zorgplicht om gevaarlijke situaties te voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van de weg en de stoep en het waarschuwen voor een gevaarlijke situatie. De gemeente is verplicht om de wegen en de voetpaden die hij beheert, in goede staat te houden.  Indien de gemeente dit nalaat, kan de gemeente onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk worden gesteld voor het ontstaan van het ongeval. Wanneer er een gevaarlijke situatie ontstaat, dient de gemeente te waarschuwen voor de mogelijke gevolgen die een gevaarlijke situatie met zich mee kan brengen of door een gevaarlijke situatie weg te nemen.

In geval van letselschade ontstaan ten gevolge van gladheid dient vast komen te staan dat de gemeente op de hoogte was of kon zijn van de gladheid. Wanneer dit het geval is, moet de zorgplicht zijn geschonden door de gemeente. Bij gladheid bestaat de zorgplicht uit een inspanningsverplichting om de gladheid te bestrijden. Gedacht kan worden aan het strooien of het waarschuwen dat het op een bepaalde plek glad kan zijn. Tevens moet voor een geslaagd beroep op aansprakelijkheid vast komen te staan dat het gebied valt onder het strooischema van de gemeente.

Op de gemeente rust geen garantieverplichting. Dat betekent dat de gemeente er niet voor hoeft te zorgen dat de staat van de openbare wegen perfect is. De voetganger of weggebruiker dient zelf ook op te letten aangezien er altijd een mogelijkheid bestaat dat er sprake is van een oneffenheid in de weg.

Let op! Is het ongeval kortgeleden gebeurd? Dan adviseren wij om terug te gaan naar de plek en om foto’s te maken van het gebrek. Zo heeft u bewijs en kunt u aantonen in welke toestand de weg verkeerde ten tijde van het ongeval.

Neemt u contact met ons op wanneer u schade hebt opgelopen door nalaten van de gemeente. Samen bespreken we dan de kwestie en zullen we bekijken of het opstarten van een letselschadeprocedure mogelijk is.

Heeft u bijvoorbeeld schade opgelopen doordat er plots een dakpan van een huis op u viel? Mogelijk kan de bezitter van het huis aansprakelijk worden gesteld voor uw schade.

Een bezitter van een opstal is aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de opstal niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen en als gevolg hiervan gevaar oplevert. Eigenaren van gebouwen en opstallen zijn verantwoordelijk – en dus aansprakelijk te stellen – voor schade die wordt veroorzaakt door het gebouw of de opstallen die zij bezitten. Onder opstallen worden gebouwen en andere werken verstaan die direct of indirect ‘met de grond zijn verenigd’. Dit zijn bijvoorbeeld huizen, schuren en tuinhuizen, maar ook wegen.

Als een opstal niet voldoet aan de eisen die men er in gegeven omstandigheden aan mag stellen, dan is de eigenaar aansprakelijk. Als een eigenaar zijn pand laat vervallen in achterstallig onderhoud en dit leidt tot schade aan personen, dan kan de eigenaar van de opstal onder omstandigheden worden aangesproken.

Neemt u contact met ons op wanneer u schade hebt opgelopen door gebreken aan gebouwen, opstallen of wegen. Samen bespreken we de kwestie en zullen we bekijken of het opstarten van een letselschadeprocedure zinvol is.

We horen er wel eens over: een bijtincident door de hond van de buren of een trap van een paard op de manege. Je denkt er vast niet aan, maar toch, het kan ook jou of je kind overkomen. De bezitter van een dier is in de regel aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, waaronder ook letselschade valt. Letsel door dieren heeft vaak nare gevolgen voor het slachtoffer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoofdletsel, beenletsel, whiplash of arm- en schouderletsel.

Aansprakelijkheid voor dieren betreft een risicoaansprakelijkheid. Dat houdt in dat de bezitter van het dier in zijn hoedanigheid verantwoordelijk kan worden gehouden voor de gedragingen van zijn dier. Hij hoeft daar zelf niets verkeerd voor gedaan te hebben. Het gaat om de eigen gedragingen van het dier. Ook als het dier is weggelopen, kan er alsnog aansprakelijkheid bestaan.

Als een partij aansprakelijk is voor jouw schade wordt de schade verhaald op de tegenpartij. De vergoeding van deze schade omvat niet alleen materiële schade (denk hierbij aan kleding, inkomstenverlies of eventuele kosten voor huishoudelijke hulp), maar ook immateriële schade (smartengeld). Doordat de eigenaar van het dier vaak verzekerd is wordt de schade afgehandeld door de verzekeraar.

Neem contact met ons op wanneer je letselschade hebt opgelopen door een gedraging van een dier. Samen zullen wij dan de kwestie bespreken en zullen we bekijken wij de bezitter van het dier aansprakelijk kunnen stellen.

Is u een verkeersongeval overkomen als fietser of voetganger? Was de andere verkeersdeelnemer een auto, scooter, brommer, bus of vrachtwagen? Wellicht biedt artikel 185 Wegenverkeerswet u bescherming en kan de gemotoriseerde verkeersdeelnemer aansprakelijk worden gesteld voor de door u geleden schade.

Wanneer u als fietser of voetganger deelnam aan het verkeer, wordt u gezien als een zwakkere verkeersdeelnemer. U geniet dan een bepaalde bescherming tegen gemotoriseerde voertuigen, ook wel de sterke verkeersdeelnemer genoemd. De gemotoriseerde verkeersdeelnemer is verplicht de schade voor tenminste 50% van de ongemotoriseerde verkeersdeelnemer te vergoeden, tenzij er sprake is van overmacht. Daarnaast verliest de zwakkere verkeersdeelnemer zijn recht op schadevergoeding als er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.

Overmacht

Van overmacht is enkel sprake indien de sterkere verkeersdeelnemer geen enkel verwijt valt te maken. Uit jurisprudentie blijkt dat het voorgaande niet eenvoudig wordt aangenomen. De sterkere verkeersdeelnemer dient te allen tijde rekening te houden met onverwachte gedragingen van een zwakkere verkeersdeelnemer. Er gelden aldus strenge vereisten voor het criterium overmacht. In de praktijk wordt overmacht zelden aangenomen.

Eigen schuld

De sterkere verkeersdeelnemer is in ieder geval gehouden 50% van de schade van de zwakkere verkeersdeelnemer te vergoeden. Dit geldt ook indien laatstgenoemde een verkeersfout maakt. Dat komt omdat er bij artikel 185 Wegenverkeersweg sprake is van een zogenoemde risicoaansprakelijkheid. Als sterkere verkeersdeelnemer dient rekening te worden gehouden met fouten van anderen. De eigen schuld wordt vervolgens beoordeeld naarmate van de ernst van de verkeersfout. Mocht het ongeval voor een bepaald deel aan uw schuld te wijten zijn, betekent dit dat u niet 100% van de door u geleden schade vergoed krijgt. Belangrijk hierbij is dat bij kinderen onder de 14 jaar altijd 100% van de schade wordt vergoed.

Schade opgelopen als sterkere verkeersdeelnemer?

Tevens is het mogelijk dat u als sterkere verkeersdeelnemer schade hebt opgelopen door handelen van een zwakkere verkeersdeelnemer. In dat geval komt de schade van de sterkere verkeersdeelnemer voor rekening van de sterkere verkeersdeelnemer, tenzij er een verwijt valt te maken aan de zwakkere verkeersdeelnemer. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er een verkeersfout gemaakt is door de zwakkere verkeersdeelnemer. De schade van de sterkere verkeersdeelnemer zal enkel voor 100% voor rekening van de zwakkere verkeersdeelnemer komen, wanneer er overmacht, opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid in het spel is aan de zijde van de zwakkere verkeersdeelnemer. Mocht dit niet aangetoond kunnen worden, zal maximaal 50% van de schade verhaald kunnen worden op de zwakkere verkeersdeelnemer. Het zal aankomen op de schuldverdeling.

Heb je schade opgelopen waarbij bovengenoemde een rol speelt? Neem dan contact met ons op. Samen bespreken we de kwestie en zullen we bekijken of het opstarten van een letselschadeprocedure mogelijk is.

In het drukke verkeer van vandaag de dag is de kans op een verkeersongeval groot. Ondanks de getroffen verkeersmaatregelen en veiligheidstechnieken gaat het regelmatig fout. En als het echt tegenzit, zit u met de brokken. Als voetganger, (brom)fietser, automobilist of motorrijder, we lopen allemaal het risico betrokken te raken bij een ongeval.

Bent u aangereden door een andere verkeersdeelnemer? Heeft u een verkeersongeval meegemaakt? Om een schadevergoeding te claimen moet de tegenpartij aansprakelijk worden gesteld. Hiervoor moet worden bewezen dat de tegenpartij schuldig is aan het verkeersongeval. Wanneer de aansprakelijkheid is erkend kun je een schadevergoeding krijgen.

Een verkeersongeval kan op veel verschillende manier plaatsvinden. Bij een scooterongeluk of een aanrijding met een auto, bromfietser, tram of bus geldt dat degene die zich niet houdt aan verkeersregels, in beginsel aansprakelijk is. Bij een aanrijding op een motor is dit ook het geval. Bij een achterop aanrijding is meestal de achterop komende verkeersdeelnemer aansprakelijk. In de wet is opgenomen dat de verkeersdeelnemer in staat moet zijn om zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover de weg vrij is en tevens in acht worden genomen wat de verkeersdeelnemer kan overzien.

Vul altijd het schade-aanrijdingsformulier in met de andere partij. Doe dit naar waarheid en volledigheid. Het is belangrijk dat beide partijen het formulier ondertekenen. Het schade-aanrijdingsformulier kan namelijk als bewijs dienen dat het ongeval heeft plaatsgevonden. Tevens raden wij aan om foto’s te maken van de plek en gegevens van eventuele getuigen te noteren.

De schade als gevolg van een verkeersongeval kan erg verschillen: je kunt er niets aan overhouden, maar je kunt in een ernstig geval ook zware lichamelijke en psychische klachten aan een verkeersongeval overhouden. Ga na het ongeval zo snel mogelijk naar de huisarts of de spoedeisende hulp. Op die manier kan ook worden aangetoond dat het opgelopen letsel een gevolg is van het verkeersongeval.

Heeft u schade opgelopen naar aanleiding van een verkeersongeval? Neemt u dan contact met ons op. Samen bespreken we de kwestie en zullen we bekijken of het opstarten van een letselschadeprocedure mogelijk is.

Heeft u bij de uitvoering van uw werkzaamheden schade opgelopen? Is u een bedrijfsongeval overkomen? Onder bepaalde omstandigheden kan uw werkgever aansprakelijk worden gesteld.

Een ongeval dat gebeurt tijdens werktijd wordt een bedrijfsongeval genoemd. Hierbij kan gedacht worden aan een val in de wasstraat of een ongeval op de bouwplaats. Ook kan er sprake zijn van een beroepsziekte of kan een werknemer letselschade oplopen door een fout van een collega. In beginsel is de werkgever aansprakelijk voor door een werknemer geleden schade, opgelopen tijdens werktijd. De werkgever heeft een zorgplicht en deze houdt in dat hij dient te zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn werknemers en alle maatregelen dient te treffen om een ongeval te voorkomen. Wanneer de werkgever niet of onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen of wanneer hij niet of onvoldoende veiligheidsinstructies heeft gegeven en geen controle heeft gehouden op de naleving daarvan, is de werkgever gehouden schadevergoeding te betalen die de werknemer heeft opgelopen ten gevolge daarvan.

Ook als stagiaire, freelancer, ZZP’er en thuiswerkende werknemer geldt de werkgeversaansprakelijkheid. Ook voor een ongeval tijdens woon-werkverkeer kan de werkgever aansprakelijk worden geacht.

Neemt u contact met ons op wanneer uw slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval. Per geval zullen wij beoordelen of uw werkgever aansprakelijk gesteld kan worden voor de door u geleden schade.

De gevolgen van het niet of slecht functioneren van een product kunnen groot zijn. Bijvoorbeeld het falen van een veiligheidsmechanisme kan ernstig letsel als gevolg hebben. Volgens de wet is de producent van een product aansprakelijk. Je staat dus volledig in je recht om te proberen de door jou geleden schade op de verkoper of producent te verhalen.

De bewijslast ligt volledig bij de verkoper; je hoeft als slachtoffer de schuld van de producent niet te bewijzen. Dat is fijn, want schade veroorzaakt door een onveilig product is volgens de wet voor rekening en risico van de producent. Wat je nog wel moet aantonen, is dat je:

  • Werkelijk schade hebt geleden
  • Dat die is veroorzaakt door het desbetreffende product
  • Dat dit product gebrekkig is.

Een product is bijvoorbeeld onveilig en daarmee gebrekkig omdat de gebruiksaanwijzing ondeugdelijk is, een bepaalde veiligheidsvoorziening ontbreekt of het product niet bestand blijkt tegen normaal gebruik.

Het is zeer belangrijk om snel juridisch advies in te winnen als je denkt dat je letsel hebt opgelopen door het gebruik van een defect product. Je zult natuurlijk je onvrede willen uiten bij de verkopende partij en wellicht zul je zelfs het defecte product overhandigen om er achter te komen dat je daardoor het enige bewijs uit handen hebt gegeven!

Neem contact met ons op

Wil je meer informatie of wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op!

Een écht goed advies?