Vergoeding kosten

De kosten voor de behandeling van je dossier is formeel onderdeel van je schade op grond van artikel 6:96 BW. en komen in de regel in aanmerking voor vergoeding door de veroorzaker of diens verzekeraar. Vergoeding is aan twee voorwaarden gebonden. Ten eerste moet de aansprakelijkheid zijn vastgesteld. Ten tweede moet het gaan om redelijke kosten van belangenbehartiging.

Bij letselschade van enige omvang is vergoeding van de kosten van belangenbehartiging zelden een onoverkomelijk probleem. Meestal merk je weinig van deze kosten. De belangenbehartiger dient zijn rekening rechtstreeks bij de tegenpartij in. Is er sprake van een deel eigen schuld aan het ongeval, dan worden in de regel een deel van de kosten van belangenbehartiging vergoed.

 

Wat zijn redelijke kosten?

De kosten van belangenbehartiging moeten in twee opzichten redelijk zijn:

  • Het is redelijk dat je een belangenbehartiger hebt ingeschakeld. Bij kwesties met noemenswaardig letsel is dit doorgaans het geval. Het kan zijn dat een simpele berekening voldoende is om je schade te verhalen. In dat geval is inschakeling van een belangenbehartiger niet redelijk.
  • De hoogte van de kosten voor het verhalen van de schade is redelijk. Deze kosten moeten in verhouding staan tot de omvang van de schade. Stel dat de kosten van belangenbehartiging € 1.000,00 zijn, terwijl het schadebedrag € 2.000,00 is. Dit staat niet in verhouding. Het risico bestaat dat je deze kosten niet helemaal vergoed krijgt. Dit is ook het geval als de belangenbehartiger voor een eenvoudig te regelen schade een exorbitant hoog aantal uren of uurtarief in rekening brengt.

 

Wanneer geen vergoeding?

Soms krijg je de kosten van belangenbehartiging niet vergoed. Deze kosten komen dan voor eigen rekening. Dit kan gebeuren in onder andere de volgende situaties:

  1. De aansprakelijkheid wordt niet erkend.
  2. Je legt te veel beslag op de tijd van jouw belangenbehartiger.
  3. Jouw belangenbehartiger heeft meer uren in het dossier gestoken dan redelijk is gezien de hoogte van het schadebedrag. Soms moet de rechter een beslissing nemen wanneer partijen strijden over wat redelijk is.
  4. Je hebt (een deel) eigen schuld aan het ongeval.
  5. Je hebt met de belangenbehartiger een no cure, no pay tarief afgesproken en dat is hoger dan de door de tegenpartij te vergoeden redelijke kosten van rechtsbijstand.

Overleg vooraf over de kosten

Het is belangrijk dat jij en je belangenbehartiger vooraf duidelijke afspraken maken over de kosten. Dit geldt zeker als de aansprakelijkheid nog niet is erkend. Het is verstandig een offerte op te vragen. Vraag daarbij duidelijke uitleg over de kosten die je moet maken en de risico’s die je loopt. Een betrouwbare belangenbehartiger handelt in overeenstemming met de eerste gedragsregel van de Gedragscode Behandeling Letselschade: ‘De belangenbehartiger die wordt benaderd voor bijstand bij de afwikkeling van de letselschadeclaim, legt de benadeelde uit tegen welke voorwaarden hij zijn diensten kan aanbieden. Hij laat zich daarbij leiden door de belangen van de benadeelde.’

Let op!

Na een ongeval kan het gebeuren dat belangenbehartigers je ongevraagd benaderen. Wees voorzichtig als een belangenbehartiger je een ogenschijnlijk zeer gunstige financiële regeling aanbiedt. Denk hierbij aan een no cure, no pay contract of een betalingsconstructie met kostengarantie. Bij deze constructies kun je een financieel risico lopen, al lijkt het contract op het eerste gezicht gunstig. Teken dit soort contracten nooit meteen, maar vraag om bedenktijd. Bedenk hierbij dat als de aansprakelijkheid is erkend of overduidelijk is, u de redelijke kosten van belangenbehartiging namelijk vergoed krijgt.